تبلیغات
همه ی ما مسافریم بیاییم به سوی خوبی ها و پاكی ها سفركنیم
همه ی ما مسافریم بیاییم به سوی خوبی ها و پاكی ها سفركنیم
یادداشت های ماندگار 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
به نظر شما کدام گزینه می تواند به رشد آموزشی دانش آموز کمک کند؟ـ وظایف آموزشی و پرورشی : 

ـ كلیه كارها و اقداماتی كه در محیط مدرسه انجام می پذیرد زیر نظر مدیر مدرسه خواهد بود و مدیر مدریه از نظر حسن اجرای امور پرورشی ، آموزشی و اداری در مقابل اداره آموزش و پرورش محل مسئولیت تام دارد وظایف او بشرح زیر میباشد .

ـ نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای فوق برنامه و مراقبت در پیشرفت امور آموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه بر مبنای برنامه های مصوب .

ـ هدایت و همكاری با كاركنان آموزشی و اداری در حسن اجرای برنامه ها و وظایف مصوب و راهنمائی آنان در جهت هماهنگ ساختن فعتلیتهای روزانه و نیل به كیفیت مطلوی جریان كار آموزشی ، تربیتی و اداری مدرسه .

ـ اقدام به تشكیل شوراها بویژه شورای معلمان و گروههای آموزشی ، پرورشی و نظارت مستقیم بر فعالیت آنان از طریق شركت مستمر در جلسات مربوط و ارسال پیشنهادهای ارائه شده به اداره متبوع جهت اقدام لازم .


ـ تشكیل جلسات عمومی اولیاء دانش آموزان و كلاسهای آموزش خانواده برای آنان .

ـ اقدام به تشكیل انجمن اولیاء و مربیان كشور در جلب مشاركت اولیاء دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشی و تشكیل جلسات و انجام فعالیتهای مربوط به ان بر طبق اساسنامه و دستورالعملهای صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش و نظارت برحسن اجرای وظایف انجمن اولیاء و مربیان .

ـ حضور در كلاس درس معلمان ومربیان ومشاهده روش كاروتدریس آنان و مشاوره برای اصلاح پیشبرد روشها .

ـ دعوت از روحانیوین و صاحبنظران و اساتید متعهد و اگاه به مسائل تعلیم و تربیت بمنظور انجام مشاوره و راهنمائی و ایجاد هماهنگی بین اولیاء و مربیان در اجرای شیوه های تربیتی و ارتقاء فكری علمی و ایمان كاركنان مدرسه با هماهنگی منطقه ذیربط .

ـ بررسی و شناسائی معلمان و مربیان و دیگر كاركنان مدرسه كه نیازمند به دوره های بازآموزی و كار آموزش هستند و معرفی آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم .

ـ كوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی كاركنان و دانش آموزان و آشنا كردن دانش آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه .

ـ شركت فعال در دوره های كارآموزی و گردهم آئیها جلسات پرورشی ، آموزشی و اداری كه از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای مربوط تشكیل میشود و كوشش در بهره گیری از نتایج بررسیها برای بهبود امور آموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه از طریق طرح مسائل مربوط در شوراهای معلمان و مربیان و دیگر كاركنان .

ـ نظارت بر رفتار و رابط دانش اموزان و كاركنان مدرسه و اتخاذ روشها و تدابیری كه همكاری و هماهنگی صمیمانه بین آنان را فراهم اورد .

ـ كسب اطلاع مستمر و دقیق از پیشرفت یا عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان و همكاری و تبادل نظر با اولیاء و راهنمائی انان جهت نیل به پیشرفت كار مدرسه و رفع دشواریها .

ـ ابلاغ كتبی نتایج امتحان دانش آموزان و اعلام نظریات معلمین به اولیاء دانش آموزان بمنظور بررسی علل رشد یا افت تحصیلی .

ـ كوشش در گسترش فضای مدرسه و تجهیز آن به نمازخانه ، سالن سخنرانی ، كتابخانه و وسایل ورزشی بهداشتی و وسایل آموزشی ، پرورشی دیگر با بهره گیری از همكاری و خدمات فكری و اجرائی اولیاء و انجمن اولیاء و مربیان و افراد خیر .

ـ نظارت و مراقبت در استفاده از وسایل كمك آموزشی و ثبت فعالیتهای انجام شده از سوی معلمان در دفاتر ذیربط و اهتمام در آماده نگهداشتن تجهیزات وسایل كار و امكانات برای استفاده مطلوب دانش آموزان و دخالت دادن و چگونگی فعالیت در دروس عملی در ارزشیابی .

ـ كوشش در انجام فعالیتهای تربیتی و اجتماعی دانش آموزان از طریق تشكیل گروهها و انجمنها دانش آموزی با رعایت مقررات .

ـ همكاری و هماهنگی با سایر سازمانها و نهادها براساس ضوابط مقرر .

ـ اقدام به ایجاد محیطی كاملاً مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان به خدا و تقوی و پیشگیری از نفوذ آفات فكری و اخلاقی و شكوفا شدن استعدادها .

ـ نظارت دقیق بر نحوه رفتار و كردار و پوشش اسلامی دانش اموزان در داخل و خارج از مدرسه براساس موازین و دستورالعملهای مربوط .

ـ نظارت براجرای مراسم صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت .

ـ سعی در شناخت دانش آموزان كم بضاعت و ایجاد زمینه كمك با حفظ شئون و شخصیت آنان .

ـ نظارت برحسن اجرای امتحانات كتبی ، شفاهی و عملی و نحوه تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان از سوی معلمان .

ـ اهتمام در مورد شناسائی دانش آموزانی كه ناهنجاریهای رفتاری ، نارسائیهای اخلاقی و مشكلات خانوادگی دارند با همكاری معلمان و ادقام در اصلاح و رفع مشكلات آنان به طرق مقتضی .

ـ نظارت بر حسن اجرای امتحانات تشخیصی ، تدریجی ، پایانی دانش اموزان با رعایت مفاد آئین نامه و دستورالعملها .

شرح وظایف مدیر مدرسه 

- وظایف اداری

ـ ثبت نام بموقع دانش آموزان براساس آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده .

ـ پیشنهاد سازمان آموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه حداقل یكماه قبل از شروع سالتحصیلی به اداره آموزش و پرورش محل با توجه به درجه مدرسه و ضوابط مصوب سازمانی .

ـ تقسیم كار با توجه به شرح وظایف افراد و تنظیم برنامه كار هفتگی كلاسها و ابلاغ بموقع ان به معلمان و دانش آموزان .

ـ ابلاغ مفاد آئین نامه ها و شرح وظایف معلمان و كاركنان و بخشنامه ها و دستورالعمل های واصله به افراد ذیربط و نظارت و مراقبت كامل در اجرای آنها .

ـ رسیدگی به حضور و غیاب كاركنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعلام بموقع غیبت آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع و كوشش در اداره كلاسها در صورت غیبت معلمان با همكاری معاون و دیگر معلمان و مربیان .

ـ حضور در مدرسه حداقل نیمساعت قبل از شروع كار مدرسه و عدم خروج از آن مادامیكه تمام دانش آموزان و كاركنان خارج نشده اند مگر در موارد ضروری و استثنائی .

ـ دایر نگهداشتن مدرسه در ایام تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستورالعمل های صادره از وزارت آموزش و پرورش .

ـ نظارت مستقیم و دقیق بر تهیه و تنظیم دفتر امتحانات ، دفتر آمار ، لیست مشخصات دانش آموزان و نتایج امتحانات و كارنامه تحصیلی و ارسال بموقع گزارشهای لازم به اداره آموزش و پرورش و تایید مندرجات دفاتر و بستن بموقع آنها و مراقبت و دستورالعمل های مربوط .

ـ مراقبت در حفظ ساختمان و اموال و نظارت بر حسن اجرای امور مالی مدرسه و تنظیم دفاتر مربوط و اسناد لازم بر مبنای مقررات مالی ، كوشش در آماده بودن سوابق برای بررسی مقامات مربوط .

ـ مراقبت كامل در تامین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش آموزان و كاركنان مدرسه و اهتمام در پیشگیری از سوانح و رساندن كمكهای اولیه برای افراد سانحه دیده و مطلع ساختن هرچه سریعتر اولیاء دانش آموزان و اداره آموزش و پرورش از جریان امر در هر مورد كه اتفاقات غیر منتظره در مدرسه وقع یابد .

ـ اتخاذ تدابیر لازم بمنظور مراقبت بر جریان فعالیتهای رسمی و جنبی آموزشی ، پرورشی دانش آموزان اوقات رسمی و فوق برنامه .

ـ نظارت بر حسن انجام وظایف كلیه كاركنانا مدرسه و تنظیم پرونده خدمت برای هر یك و ثبت چگونگی كار و رفتار و حضور و غیاب آنان بمنظور فراهم ساختن موجبات ارزشیابی مداوم كامل .

ـ تشكیل جلسه شورای معلمان قبل از امتحانات ثلث سوم و انتخاب یكی از معلمان یا معاونین مدرسه بعنوان ناظر بر برگزاری امتحانات و همكاری با مدیر بمنظور حسن اجرای امتحانات .

ـ تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش بمنظور رفع مشكلات احتمالی كاركنان مدرسه و كوشش در زمینه رفع گرفتاری ها در حد اماكن .

ـ شناسائی كاركنان علاقه مند ، شایسته و فعال و معرفی به مقامات ذیربط جهت تقدیر و تشویق انان و همچنین شناسائی افراد كم كار و سهل انگار و خاطی و معرفی آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم .

ـ پاسخگوئی به سئوالات اولیای دانش آموزان و دیگر مراجعان مربوط .

ـ نظارت بر تنظیم و استفاده صحیحی و كامل از دفتر كلاسی روزانه دانش آموزان از سوی معلمان و مراقبت در نگهداری آن .

ـ انجام وظایف كاركنان اداری مدرسه در غیاب انان با همكاری دیگر كاركنانا و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه .


[ شنبه 18 آذر 1391 ] [ 05:46 ب.ظ ] [ حبیب اله باكفایت ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خدا**با سلام خدمت شما خواننده عزیز.هدف از ایجاد این وب فراهم كردن زمینه ای برای رسیدن به تمامی خوبی ها می باشد.برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب،بنده را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید.متشكرم
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
User